Opbouw van de kerkdiensten

 

De zondagse samenkomsten kennen een min of meer vaste indeling. Het verloop van een samenkomst ziet er over het algemeen als volgt uit, al kan de volgorde soms afwijken:

1. Mededelingen
Dit zijn mededelingen van de kerkenraad voor de gemeente, bijvoorbeeld over de bestemming van de collecte, ook worden activiteiten voor de komende week gemeld.

2. Votum en vredegroet
Votum: De gemeente belijdt haar afhankelijkheid van God met de woorden : ‘Onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft’.
Vredegroet: De dominee begroet namens God de gemeente met een vredegroet uit de bijbel.

3. Gemeentezang
Direct aansluitend aan het ‘amen’ zingt de gemeente een antwoordlied.

4. Voorlezing van de Tien Geboden (ochtend)
God geeft regels voor het leven als mensen onderling en voor hoe we kunnen leven voor Hem.
Soms worden de Tien Geboden gelezen na de preek.

5. Gemeentezang (ochtend)
Hiermee beantwoordt de gemeente de Tien Geboden.

6. Gebed
De dominee gaat voor in een gebed tot God om een zegen te vragen over de kerkdienst.

7. Lezen van een gedeelte uit de bijbel
De dominee leest een of meer gedeelten uit de bijbel voor die te maken hebben met het onderwerp dat in de preek behandeld wordt.

8. Gemeentezang
Het lezen van een gedeelte uit de bijbel wordt meestal gevolgd door een lied.

9. Lezen van de tekst
Bijbelgedeelte waarover de preek zal gaan.

10. Preek
In de preek legt de dominee het gedeelte van de tekst uit en laat hij ook zien wat de boodschap is van dit gedeelte voor de gemeente in het leven van vandaag.

11. Gemeentezang
Hiermee beantwoordt de gemeente de boodschap van de preek.

12. Geloofsbelijdenis (middag)
De Apostolische geloofsbelijdenis of een andere belijdenis wordt door de gemeente gezongen of door de dominee voorgelezen.

13. Gemeentezang
Als antwoord op de geloofsbelijdenis

14. Dankgebed
Eventueel met voorbede voor bijzondere situaties.

15. Collecte
Inzameling van geld voor kerkelijke of bijzondere doelen.

16. Gemeentezang
Dit is het slotlied van de kerkdienst.

17. Zegen
De dominee zegent de gemeente namens God met een zegen uit de bijbel.

Het kan zijn dat u een kerkdienst treft waarin de gemeenteleden het Heilig Avondmaal vieren. Hieraan wordt deelgenomen door gemeenteleden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
Ook kan het gebeuren dat er een kind gedoopt wordt of dat er een andere bijzondere gebeurtenis plaatsvindt in de kerkdienst.

Voor al deze gebeurtenissen zijn formulieren die we daarbij lezen. Deze zijn te vinden in het gereformeerd kerkboek vanaf pagina 714.